Ι.-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία Stivos Κρεαταγορά Ιορδανίδου Σοφ. Κυριακή, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων, παραχωρεί σε κάθε χρήστη ένα μη αποκλειστικό, ατομικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της ιστοσελίδας www.stivosmeat.gr και των περιεχομένων στοιχείων της, τα οποία αποτελούν αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο περιουσιακό και πνευματικό δικαίωμά της. Η παραχώρηση του δικαιώματος πρόσβασης στα στοιχεία της ιστοσελίδας της εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος επί της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, ή έστω απόπειρα αυτής, από οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η αναπαραγωγή ή η παρουσίαση δημοσίως ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της ιστοσελίδας και των στοιχείων αυτής, ενδεικτικά αναφερομένων των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, φωτογραφιών, υποσυστημάτων, δημοσιεύσεων, ονομασίες προϊόντων κ.ά. για οποιοδήποτε ιδιωτικό, δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη σχετική έγκριση της εταιρείας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί, να ανακαλεί ή να συμπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας www.stivosmeat.gr οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και θα έχουν άμεση εφαρμογή. Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας από τον χρήστη θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του τόσο των παρόντων όρων όσο και οποιασδήποτε αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, κατάργησης ή ανάκλησης αυτών. Επιπλέον, η εταιρεία δύναται να προσαρμόζει, τροποποιεί, καταργεί, διαμορφώνει, παύει οποτεδήποτε τόσο τη λειτουργία της ιστοσελίδας, όσο και οποιοδήποτε από τα επιμέρους στοιχεία της κάθε μια από τις επιμέρους αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Όροι Χρήσης

 

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του www.stivosmeat.gr από τον επισκέπτη / χρήστη, εφεξής καλούμενος «χρήστης» προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου μας. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του e-shop ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

ΙΙ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων και ρυθμίσεων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων είτε της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε συνεργατών αυτής και προστατεύονται κατά τις κείμενες σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεση, ή η εκτέλεση ή η ηλεκτρονική αναπαραγωγή ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς

 

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στην Stivos Κρεαταγορά Ιορδανίδου Σοφ. Κυριακή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο www.stivosmeat.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

 


ΙΙΙ.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.stivosmeat.gr, οι υπάλληλοι, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν φέρουν καμία ευθύνη, και για καμία αιτία, για οποιαδήποτε αποζημίωση (επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, άμεση, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εκείνων που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, της απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και αξιώσεων τρίτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία Stivos της Ιορδανίδου Σοφ. Κυριακής γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

 

 1. IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

Η εταιρεία Stivos Κρεαταγορά Ιορδανίδου Σοφ. Κυριακή δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Η ιστοσελίδα www.stivosmeat.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Για την χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες. Κάθε πληροφορία που δίνεται από εσάς αποτελεί προσωπικό σας δεδομένο, το οποίο προστατεύεται και διαφυλάσσεται από εμάς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών ΣΑΣ Δεδομένων και δεσμεύεται ότι σε σχέση με αυτά τηρεί τη κείμενη νομοθεσία.

 

Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ αποβλέπουν στη μέτρηση της επισκεψιμότητας τους και τη διευκόλυνση των συναλλαγών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με εσάς. Για τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας απαιτείται η συλλογή προσωπικών στοιχείων. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των προσωπικών σας αυτών δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους αρμόδιους προστηθέντες μας για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, που δεν συνδέεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, που αφορά στους χρήστες και πελάτες τους.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα σημαίνει πως αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

 

 1. VI. ΣΚΟΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.stivosmeat.gr μέσω της ιστοσελίδας αποβλέπουν στη μέτρηση της επισκεψιμότητας του site και διευκολύνουν τις συναλλαγές με την εταιρεία. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί τη συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.stivosmeat.gr για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν. Το www.stivosmeat.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το e-shop τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες του. Η εταιρεία Stivos Κρεαταγορά Ιορδανίδου Σοφ. Κυριακή δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η εταιρεία Stivos Κρεαταγορά Ιορδανίδου Σοφ. Κυριακή έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.


VII. COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.stivosmeat.gr, να λειτουργούν χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και δεν προκαλούν καμία βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

VIII. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το www.stivosmeat.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση stivosmeat@gmail.com. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του e-shop. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

 

 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλείστε όπως διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, καθώς η πλοήγηση, η εγγραφή αλλά και η τοποθέτηση παραγγελίας μέσα από την ιστοσελίδα www.stivosmeat.gr ή μέσω τηλεφωνικής δικής σας παραγγελίας διέπετε από τους κάτωθι αναφερομένους όρους, οι οποίοι ισχύουν και δεσμεύουν τόσο εμάς όσο και εσάς για τις μεταξύ μας σχέσεις.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στους παρόντες όρους χρησιμοποιούνται επαναλαμβανόμενα διάφοροι όροι, οι οποίοι αναγράφονται με κεφαλαία και έχουν την κατωτέρω αναφερόμενη σημασία είτε αναφέρονται στον ενικό ή στο πληθυντικό:

 1. ΕΣΕΙΣ: Είσαστε εσείς ο τελικός καταναλωτής, χρήστης, πελάτης
 2. ΕΜΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
 3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο οποίος δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με την πολιτική της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Η ιστοσελίδα ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στη διεύθυνση www.stivosmeat.gr ή οιαδήποτε άλλη διεύθυνση ήθελε στο μέλλον.
 5. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Το τελικό ποσό, το οποίο θα χρεωθείτε για την εκτέλεση της παραγγελίας σας

 

ΓΕΝΙΚΑ

Για να τοποθετήσετε παραγγελία μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ θα πρέπει εκτός των ειδικών προϋποθέσεων να είσαστε τουλάχιστον 18 ετών και να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητά δηλώνει ότι παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, που εξυπηρετεί η υπηρεσία Delivery της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

Οι αγορές σας γίνονται αυστηρά για προσωπική – ιδιωτική σας χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να εμπορεύεστε και να μεταπωλείτε ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

 

Τα στοιχεία, που δίνετε στους συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και δηλώνετε στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ εγγυάστε ότι είναι ακριβή και αληθή και δεν προσβάλουν οιονδήποτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Μας παρέχετε με το παρόν το δικαίωμα να ελέγχουμε την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων, που μας παρέχετε με όποιο τρόπο εμείς κρίνουμε πρόσφορο κατά την απόλυτη δική μας κρίση.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο να σας αποκλείσουμε από τη χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και του τηλεφωνικού κέντρου, εφόσον κρίνουμε ότι με τη συμπεριφορά σας είτε παραβιάζετε οιοδήποτε όρο του παρόντος ή/και οιαδήποτε νομοθετική διάταξη κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

 

Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε μονομερώς τους παρόντες όρους, με απλή ανάρτηση επί της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ μας. Ειδικότερα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί, να ανακαλεί ή να συμπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα έχουν άμεση εφαρμογή. Η χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ από εσάς θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας  τόσο των παρόντων όρων όσο και οποιασδήποτε αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, κατάργησης ή ανάκλησης αυτών. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να προσαρμόζει, τροποποιεί, καταργεί, διαμορφώνει, παύει οποτεδήποτε τόσο τη λειτουργία της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, όσο και οποιοδήποτε από τα επιμέρους στοιχεία της, φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Για το λόγο αυτό καλείστε κάθε φορά πριν τη χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ να επισκέπτεστε τους παρόντες όρους και να επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ/ΜΟΒ APP – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εφόσον διαβάσετε τόσο τους παρόντες όρους και είσαστε σίγουροι ότι συμφωνείτε με αυτούς, μπορείτε να μας υποβάλετε την παραγγελία σας για την ΑΓΟΡΑ ενός ή περισσοτέρων ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, είτε συμπληρώνοντας όλα τα πεδία της φόρμας “ΤΑΜΕΙΟ” που θα βρείτε αναρτημένη στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και υποβάλλοντάς την παραγγελία σας ηλεκτρονικά, είτε καλώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο στα νούμερα που αναγράφονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας λειτουργεί καθημερινά στις ώρες λειτουργίας του καταστήματος, εκτός Κυριακής. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τη μη λειτουργία, κάποιας από τις προτεινόμενες υπηρεσίες μας σε περίπτωση ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών προβλημάτων των παροχών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, απεργιών ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων.

 

Η χρέωση για την τοποθέτηση της παραγγελίας σας είναι η χρέωση, που ο τηλεπικοινωνιακός σας πάροχος σας χρεώνει για την υπηρεσία που επιλέγετε. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόσθετη χρέωση στα τηλεπικοινωνιακά τέλη για να προβείτε σε κάποια αγορά.

 

Για να μπορέσετε να τοποθετήσετε παραγγελία μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ θα πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί ως χρήστης. Η εγγραφή σας γίνεται αυτόματα συμπληρώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία στη σχετική φόρμα της σελίδας “ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ”. Με τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας “ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ”, δηλώνετε απαραιτήτως έγκυρη διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) και αριθμό κινητού τηλεφωνικού.

 

Επισημαίνεται ότι με την συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας “ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ” δηλώνετε αυτομάτως ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων όρων και ότι τους αποδέχεστε πλήρως, καθώς και ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε νέα για προσφορές και ενέργειες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (newsletters).

 

Με την εγγραφή σας αποκτάτε ένα ατομικό όνομα χρήστη (user name), το οποίο ταυτίζεται με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε γνωστοποιήσει, καθώς και ένα ατομικό κωδικό πρόσβασης (password), που ΕΣΕΙΣ επιλέγετε συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο. Το όνομα χρήστη και τον κωδικό ΣΑΣ θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε πάντοτε για την επικοινωνία σας με την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης θα συνδέεται αυτομάτως με τα προσωπικά σας στοιχεία. Για το λόγο αυτό οφείλετε να διαφυλάσσετε με κάθε μέσο το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας δίδεται. Συνομολογείτε ότι οποιοσδήποτε εισέλθει στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη είναι εξουσιοδοτημένος από ΕΣΑΣ και ότι ΕΜΕΙΣ ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την εξακρίβωση της ορθής  και νόμιμης χρήσης αυτών.

 

Κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να συνδεθεί με ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, η σύνδεσή σας επομένως με περισσότερους του ενός κωδικούς είναι δυνατή μόνο, εφόσον διατηρείτε περισσότερες της μιας προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

 

Η επικοινωνία μεταξύ μας μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

 

Η τηλεφωνική τοποθέτηση παραγγελίας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ενδέχεται να ηχογραφείται, και συναινείτε με το παρόν για την εν λόγω ηχογράφηση.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Από τα στοιχεία που μας έχετε γνωστοποιήσει μέσω της εγγραφής σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσθέσετε ή να διαγράψετε διεύθυνση, ακολουθώντας τα βήματα, που σας γνωστοποιούνται στη ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, επιλέγοντας τα σχετικά πεδία. Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο.

 

Για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή για να μας θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία αυτών, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση stivosmeat@gmail.com

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας μετά την αποστολή της δεν είναι δυνατή, για το λόγο αυτό είσαστε υποχρεωμένοι να είστε ιδιαιτέρως επιμελής.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, καλείστε να επιλέξετε τρόπο πληρωμής.

 

 

Οι δυνατότητες που σας προσφέρουμε για την πληρωμή και εξόφληση της παραγγελίας σας είναι οι εξής:

Α. Χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας

Β. Πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας και

Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας η συναλλαγή σας (διασύνδεση με τραπεζικά ιδρύματα, διαδικασίες διασφάλισης συναλλαγών κλπ) γίνεται μέσω τραπέζης, η οποία και είναι η μόνη υπεύθυνη για τη σωστή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Συναλλαγές με κάρτα (Χρεωστική ή Πιστωτική)

Το Stivos Κρεαταγορά Ιορδανίδου Σοφ. Κυριακή συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς για την λειτουργία των πληρωμών με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική). Το stivosmeat.gr εκπροσωπείται νομικά από την εταιρεία Stivos Κρεαταγορά Ιορδανίδου Σοφ. Κυριακή με ΑΦΜ: ……………που εδρεύει στην οδό Ευαγγελισμός Θεοτόκου 43, Εύοσμος Θεσσαλονίκης, σταθερό τηλ. 2310700203 και email: . Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο επισκέπτης υποχρεούται στην επίδειξη οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου του ζητηθεί κατά την παράδοση της παραγγελίας που αφορά το δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του. Το στοιχείο αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε επίσημο κρατικό έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητα του συναλλασσόμενου (π.χ. η αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο, η κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κ.α.) Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο χρήστης αποδέχεται τις διατάξεις που υπόκεινται στο Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την επαναφόρτιση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Stivos της Ιορδανίδου Σοφ. Κυριακής στο mail stivosmeat@gmail.com ή απευθείας στο τηλ 2310700203. Κατά την πληρωμή σας με κάρτα στο  e-shop το ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνει την παραγγελία στην οποία αναγράφεται με σαφήνεια οτι ‘Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΚΑΡΤΑ’ και έχει ενημερωθεί ώστε να μην ζητήσει επ’ ουδενί χρήματα από τον πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 2310700203.

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εφόσον η παραγγελία σας δίδεται μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, άμεσα ενημερώνεστε με σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για το εάν η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή ή όχι. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί κάθε δικαίωμα να απορρίψει μια παραγγελία κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να έχουν οι φυλλομετρητές σας (browsers) για να παραγγείλετε μέσω της ιστοσελίδας μας είναι:Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 ή μεταγενέστεροι με ενεργοποιημένη την εκτέλεση JavaScript

 • Οι παραγγελίες που εξοφλούνται με πιστωτική κάρτα χρεώνονται απ’ ευθείας την Τράπεζα Πειραιώς. Για λόγους ασφαλείας της εκάστοτε συναλλαγής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία πρόσβαση έχει στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας
 • Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας μετά την αποστολή δεν γίνεται
 • Εξαργυρώνονται στις online παραγγελίες μόνο οι εκπτώσεις και κουπόνια που αναγράφονται στα σχετικά έντυπα ή όταν έχει ανακοινωθεί ειδικά από την εταιρεία
 • Ελάχιστη αξία παραγγελίας είναι: 10€ Για Διανομή/Delivery)
 • Στα προϊόντα με ειδική τιμή προσφοράς κάθε αντικατάσταση χρεώνεται
 • Εκπτώσεις δεν ισχύουν στα προϊόντα με ειδική τιμή προσφοράς
 • Οι παραγγελίες μεγάλης αξίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών που παραγγέλνουν για πρώτη φορά ενδέχεται να επιβεβαιωθούν τηλεφωνικά. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να αναγράφετε στην online παραγγελία σας το τηλέφωνο της διεύθυνσης παράδοσης ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας καλέσουμε για επιβεβαίωση
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε τεχνική ή όποια άλλη αδυναμία χρήσης του e-shop.•

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4496/2017 που εισήγαγε την Οδηγία 2015/720ΕΕ, επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ο παραπάνω νόμος ορίζει περιβαλλοντικό τέλος 0,03€ συν ΦΠΑ 24%, δηλαδή σύνολο 0,0372€ ανά σακούλα. Λόγω της ελάχιστης υποδιαίρεσης του ευρώ (0,01€) η συνολική χρέωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,04€ ανά σακούλα. Η ενημέρωση για το κόστος πλαστικής σακούλας βρίσκεται στην επιλογή «Παραγγελία» ως «Σακούλα πλαστική (περιβαλλοντικό τέλος)» μαζί με τη συνολική ενημέρωση συνολικό κόστος της παραγγελίας.

 

 

Μια παραγγελία για να γίνει δεκτή θα πρέπει απαρεγκλίτως:

(α) να αφορά ΠΡΟΪΌΝΤΑ συνολικής αξίας από 10€. Παραγγελία αξίας μικρότερης των 9,99€ δεν γίνεται αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας.

(β) η διεύθυνση στην οποία αιτήστε να αποσταλούν τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ να εξυπηρετείται να κάποιο από τα καταστήματα του δικτύου μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει επιλεκτικά σε τηλεφωνική επιβεβαίωση των παραγγελιών.

 

Γενικοί Όροι Online Παραγγελίας

 

1.1Εισαγωγή

Με την παρούσα ενημέρωση θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών  της παρούσας ιστοσελίδας (εφ’ εξής «χρήστες») που πραγματοποιείται από την Wrk.gr ιδιοκτήτη, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων της δικτυακής πύλης www.wrk.gr και υπεύθυνο επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

 

1.2 Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Κατά την υποβολή  ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής σας στο διαδικτυακό τόπο www.stivosmeat.gr θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη,  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Αριθμό τηλεφώνου κ.α.

Επίσης, σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με το e-shop μέσω του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου (για παράδειγμα μέσω της αποστολής σχολίου ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων κυρίως του ονόματος και της ηλεκτρονικής και ταχυδρομικής σας διεύθυνσης.

 

1.3 Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την εν γένει πραγματοποίηση ενημερώσεων προς τους χρήστες σχετικά με νέες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις της Stivos και/ή προκειμένου να απαντήσουμε ή επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα σε συνέχεια ερωτήματός/σχολίου σας προς εμάς

 

1.4 Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Κατ’εξαίρεση, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών της Wrk.gr οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που πηγάζουν από τη συμβατική  σχέση της Stivos μαζί τους και υπό την ιδιότητά τους ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Επίσης, η Wrk.gr μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, ή
 • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

 

1.5 Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Νόμου 2472/1997, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά, παρακαλούμε αποστείλετε σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@wrk.gr

 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Εσείς που επισκέπτεστε και κάνετε χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε αυτήν σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

 

Δεσμεύεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ για μετάδοση ή αναμετάδοση παράνομου ή/και ανήθικου ή/και επιζήμιου καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, ή περιεχομένου και στοιχείων που προσβάλλουν οιοδήποτε δικαίωμα όπως της προσωπικότητας, διανοητικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου, ή που αντίκειται σε οιαδήποτε διάταξη νόμου ή σύμβασης.

 

Δεσμεύεστε να μην μεταδίδετε μέσω ή προς την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ιούς λογισμικού ή οιοδήποτε άλλο επιβλαβές από τεχνικής άποψη για την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ στοιχείο και να μην προβαίνετε σε οιαδήποτε πράξη διάρρηξης του κώδικα αυτής ή των κωδίκων ασφαλείας της.

 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται:

(α) ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και κάθε παραγγελίας την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές και το παρόν συμφωνητικό

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι υπάλληλοι ή/και οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται και εξαιρούνται από κάθε ευθύνη αναφορικά με:

(α) την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ και του τηλεφωνικού κέντρου

(β) για οποιαδήποτε αποζημίωση (επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, άμεση, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εκείνων που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, της απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και αξιώσεων τρίτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την εκτέλεση του παρόντος σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

 

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλεως της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.